Hammerfest Kommune


Adresse:
Tlf. sentralbord:
E-postadresse: postmottak@hammerfest.kommune.no
Nettsider: www.hammerfest.no

Informasjon om brannvesenet i Hammerfest:

Adresse: Risvågveien 2-3, 9600 Hammerfest
Tlf. sentralbord: 907 05 457
E-postadresse: arne.myrseth@hammerfest.kommune.no
Nettsider:
Brannstasjoner: Hovedstasjon: Hammerfest og Branndepot på hhv: Akkarfjord på Sørøya og Kårhamn på Seiland.
Om brannvesenet:
Hammerfest brann- og redningsvesen er norges eldste kasernerte brannvesen, det er kasernert i brannstasjonen som er lokalisert i Risvågveien 3.
Virksomheten består av 3 avdelinger og ledes av brann/redningssjef Arne Myrseth som er virksomhetsleder.
Det er totalt 27 ansatte i 100% stilling i virksomheten. Disse fordeles slik: forebyggende avdeling 3 stk. alarmsentral 6 stk, beredskapsavdeling 17 stk og sjef i tillegg. I tillegg til dette er det 5 deltidsansatte tolker, deltidsanatte brannmannskaper på understasjoner samt et varierende antall vikarer.
Forebyggende avdeling ledes av leder forebyggende Arild Johansen. Avdelingen samarbeider tett med kommune, byggherrer og andre aktører ifm utbygging ol. Videre har avdelingen ansvar for oppfølging av særskilte brannobjekter og tilsynsvirksomheten. Branninspektør Kjetil Myrvoll gjennomfører tilsyn og annet forebyggende arbeid. Feier Johnny Holmen er også en del av denne avdelingen og gjennomfører tilsyn og feiing samt annen forebyggende arbeid.
Nødmeldesentralen ledes av daglig leder Gerd Isaksen. Sentralen har ansvar for mottak av nødmeldinger. utalarmering av nødvendige innsatsressurser samt kommunikasjon og annen bistand til enheter i innsats. Alarmsentralen mottar trygghetsalarmer fra storparten av kommunene i Finnmark samt brannalarmer fra andre kunder. Nødmeldesentralen har som eneste alarmsentral i Norge etablert en samisk tolketjeneste.
Beredskapsavdelingen ledes av leder beredskap Frank Rune Ellingsen. Beredskapsavdelingen rykker ut ved brann, ulykker og andre hendelser. Forebyggende virksomhet implementeres i stadig større grad i beredskapavdelingens virksomhet.
I tillegg til lovpålagte oppgaver gjennomfører brann- og redningsvesenet kursvirksomhet samt påtar seg andre oppdrag som det har egnede ressurser og egnet kompetanse til.
Materielloversikt:
Det er til enhver tid 1 utrykningsleder samt 3 konstabler på vakt med kompetanse og materiell til redningstjeneste, røykdykking, kjemikaliedykking og overflateredning.
Mannskapsvogn Scania XXXX 2003 modell med redningsutstyr
Mercedes Sprinter 150  2008 modell med skjærslukker (Cobra) oa redningsutstyr
Høyderedskap Volvo XXX XXXX modell med 22 meters snorkel
Tankvogn Volvo XXX XXXX modell med 10.000 liters tank og vannkanon
Toyota Rav4, komandobil til overordnet vakt.
Volkswagen transporter 4×4 XXXX modell
Tankvogn MAN 2011 mod. 10.500 liter vann. Vannkanon på taket.